info@ampaescolapalcam.com

Concurs cartell Cursa Pàlcam

34a CURSA ATLÈTICA PÀLCAM MEMORIAL MERCÈ PALACÍN

Diumenge, 17 de març de 2024

Bases del 18è concurs de dibuix per al cartell de la Cursa Pàlcam 2020

1. El concurs consisteix en la selecció d’un dibuix que serà el cartell anunciant de la 34a cursa Pàlcam de 2024.

2. Poden concursar-hi els alumnes de l’Escola Pàlcam des de 1r d’EP fins a 2n de batxillerat.

3. Els dibuixos han de ser inèdits i es poden presentar en un o diversos colors indistintament. Les mides han de ser de 21 x 30 cm (DIN-A4). Al dors del dibuix, hi ha d’haver el curs i el número de llista de l’alumne que presenta el dibuix.

4. Només es pot presentar un treball per alumne/a.

5. El concurs queda obert a partir de la difusió d’aquestes bases. Els alumnes participants han de lliurar els treballs al seu professor abans del proper 24 de novembre de 2023.

6. De tots aquells treballs presentats al concurs, el jurat en farà una selecció que s’exposarà al públic al vestíbul de l’Escola Pàlcam en les dates adients. No es retornarà cap treball presentat al concurs.

7. S’atorgaran els següents premis tots recompensats amb vals regal d’Amazon:

CATEGORIA 1r EP a 3r EP: 2 premis de 30 € cadascun
CATEGORIA 4t EP a 6è EP: 2 premis de 30 € cadascun
CATEGORIA 1r ESO a 3r ESO: 2 premis de 30 € cadascun
CATEGORIA 4t ESO a 2n BATX: 2 premis de 30 € cadascun
GUANYADOR Cartell (no será cap dels premis anteriors): 1 premi de 60 euros

8. S’adjudicaran els premis esmentats a les bases anteriors i no se’n podrà declarar cap desert. L’acte de lliurament dels premis als escolars guanyadors tindrà lloc, en una data que s’avisarà oportunament, a l’Escola Pàlcam.

9. L’AMPA de l’Escola Pàlcam, entitat organitzadora i patrocinadora del 18è Concurs de Dibuix, utilitzarà el dibuix premiat per a l’edició de la Cursa Pàlcam de 2024 i es reserva el dret de modificar l’obra, amb el permís explícit de l’autor/a, per adequar-la a les necessitats gràfiques d’impressió. El nom del/de la concursant guanyador/a apareixerà a la revista que s’edita per a l’ocasió.

10. Integraran el jurat:
• Quatre representants de l’AMPA.
• El director de l’escola.
• Dos professors designats per l’escola.
• Un assessor tecnicoartístic (amb veu, però sense vot).

El secretari de l’AMPA actuarà com a secretari sense veu ni vot.

11. El jurat valorarà l’originalitat i l’adequació de la composició al tema de la cursa. El veredicte del jurat és inapel·lable, i el sol fet de participar al concurs suposa l’acceptació d’aquestes bases.

12. Qualsevol incidència no prevista a les bases la resoldrà el jurat del concurs.

13. Només hi poden participar els alumnes que siguin socis de l´AMPA.

Junta Rectora
AMPA ESCOLA PÀLCAM

Barcelona, novembre de 2023